REKRUTACJA 2018/2019Na Wasze zgłoszenia czekamy do 6 października 2018

 
 

STUDIUM WOKALNO - AKTORSKIEKierunek kształcenia: aktor scen muzycznych,
specjalność: wokalno-aktorska

O STUDIUM

■ Studium powstało w 2011 r. (wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych z dnia 13 lipca 2011 r. Nr ewd. 569/11/2011).

■ Podstawa prawna kształcenia: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2156, z późn. zm. rozdz. 8, art. 82).

■ Czas trwania edukacji: 3 lata.

■ System kształcenia: zaoczny.

■ Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 53 ust. 1 Prawo oświatowe).

ZAPRASZAMYCO NAS WYRÓŻNIA?


■ Kształceniu w Studium sprzyja nowa reforma szkolnictwa, wydająca się być szczególnie przychylna kształceniu zawodowemu.

■ Zaletą działalności szkolnej jest możliwość odbywania indywidualnego toku nauki za sprawą takiego doboru przedmiotów, który rozwija predyspozycje i doskonali warsztat każdej jednostki wedle jej zainteresowań i umiejętności.

■ W trakcie trwania nauki uczniowie biorą czynny udział w spektaklach realizowanych przez teatry, zdobywając tym samym cenną praktykę sceniczną. Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, warsztatach, pokazach i prezentacjach, biorą udział w konkursach, przesłuchaniach do teatrów, nierzadko podejmują pracę zawodową jeszcze na etapie trwania nauki w Studium. Zaszczepieni pasją m.in. do muzyki, pozostają z nią w ścisłym kontakcie: poszukują ścieżek dalszego rozwoju, dostając się na wyższe studia artystyczne, np. Akademia Muzyczna itp.

■ Program nauczania koncentruje się na zdobyciu wiedzy praktycznej w zakresie - przede wszystkim - śpiewu, gry aktorskiej oraz tańca.

■ Dobór przedmiotów szczegółowych wykracza nieco poza minimum programowe proponowane przez inne szkoły artystyczne o tym profilu; dokładamy wszelkich starań, ażeby przyszły aktor potrafił odnaleźć się w dowolnej sytuacji scenicznej oraz w możliwie każdym gatunku podejmowanym przez współczesny teatr.

■ Studium Wokalno-Aktorskie zapewnia praktyki zawodowe.

■ Po zakończeniu 3-letniego okresu edukacji uczeń przystępuje do obrony dyplomu z przedmiotów kierunkowych: śpiewu oraz gry aktorskiej. Prezentuje nabyte umiejętności w - uprzednio przygotowanym pod okiem pedagogów - publicznym pokazie: recitalu wokalnym i spektaklach. Zarówno w pokazach dyplomowych grupowych jak i indywidualnych, otrzymuje 3 stopnie. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych stopni z przedmiotów wiodących. Zdający zdał egzamin, jeżeli z części praktycznej otrzymał 75% możliwych do uzyskania punktów dla efektu każdego z ww. przedmiotów. Dyplomant uzyskuje tytuł zawodowy: Aktor scen muzycznych, specjalność wokalno-aktorska (symbol cyfrowy: 343601). Otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo ukończenia Studium.

■ W siedmioletnim okresie prowadzonej działalności, Studium zmieniło profil działalności, nazwę oraz siedzibę. W oparciu o rozporządzenie MKiDN z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, policealne szkoły artystyczne kształcące na kierunku aktor scen muzycznych, w tym nasza, otrzymały status muzycznych.

■ W maju 2015 roku podpisana została umowa o współpracy, na mocy której patronat merytoryczny nad szkołą objął Teatr Muzyczny w Lublinie.

■ Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja - organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną.

Scena Absolwenta jest naszą autorską, pozaszkolną ofertą. To nowa i nietuzinkowa inicjatywa, dedykowana absolwentom szkoły i przez nich tworzona. Założeniem przedsięwzięcia jest wspomaganie byłych uczniów Studium w podejmowaniu aktywności artystycznej już na etapie poszukiwania pracy zawodowej - chcemy towarzyszyć naszym absolwentom w procesie budowania ścieżki kariery. Cel: dalsze doskonalenie warsztatu aktorskiego i wokalnego poprzez samodzielną realizację spektakli (pod okiem reżysera), możliwość ich publicznej prezentacji przed szerszą publicznością.


1Sylwetka absolwenta
W 3-letnim cyklu kształcenia Uczniowie zdobywają umiejętności w następującym zakresie:
- posługiwania się prawidłową techniką oddechową oraz artykulacją;
- posługiwania się mową wiązaną w zakresie monologu i dialogu;
- budowania postaci scenicznej;
- czytania nut głosem;
- prawidłowej interpretacji utworu muzycznego;
- śpiewu solowego, duetu, tercetu, wielogłosu;
- opanowania i angażowania własnej emocjonalności w zadaniach aktorskich i wokalnych;
- opanowania technik tańca klasycznego współczesnego i ludowego;
- kompilowania doświadczeń zdobytych na zajęciach aktorskich, muzycznych i tanecznych w procesie budowania postaci w musicalu, wodewilu, operetce, operze oraz wszelkich formach spektakli wykorzystujących ww. gatunki.

ABSOLWENT:
- posługuje się terminologią właściwą dla danego projektu artystycznego;
- twórczo wykonuje powierzone mu zadania, realizując koncepcję reżysera;
- świadomie stosuje w praktyce zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności;
- wartościuje projekty artystyczne;
- korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących swojej specjalizacji;
- ocenia i koryguje własny rozwój zawodowy;
- wybiera repertuar odpowiedni do swoich predyspozycji i możliwości artystycznych;
- posiada umiejętność koncentracji i radzi sobie z tremą;
- bierze udział w przeglądach, konkursach i castingach;
- zachowuje kondycję i dyspozycję zawodową;
- zna zasady obowiązujące na rynku pracy;
- przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej.


2Harmonogram zajęć
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Gra aktorska
Śpiew
Taniec
Piosenka aktorska
Wiersz
Proza
Praca z akompaniatorem
Wybrane zagadnienia z historii dziedziny
Charakteryzacja
Umuzykalnienie
Inne zajęcia edukacyjne (praktyki zawodowe)
Godziny do dyspozycji dyrektora

(W oparciu o rozporządzenie MKiDN z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania, zał. nr 9).


3Akty prawne
Zobacz: STATUT Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego
4Kontakt

Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie pod patronatem Teatru Muzycznego w Lublinie

Kierownictwo: dr Anna Rogowska

Dane kontaktowe:

ul. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin
Tel. 813070084
e-mail: sekretariat@qurtyna.eu

Nr konta bankowego: 92 1020 3150 0000 3102 0085 6831


KADRA


PEDAGODZY I INSTRUKTORZY STUDIUM OD 2011 ROKU (alfabetycznie):

■ mgr sztuki Adamczyk Anna
■ mgr sztuki Arbaczewski Daniel
■ prof. Bernatowicz Marzena Zofia
■ dr Bernatowicz Wojciech
■ mgr sztuki Bielawiec Tomasz
■ mgr sztuki Budkowski Mariusz
■ mgr Bruks-Golianek Beata
■ mgr sztuki Brulińska Hanka
■ mgr sztuki Dąbska Aneta
■ dr Grochoczyński Tomasz
■ dr Hryciuk Dariusz
■ mgr Jakubowska Zofia
■ mgr Kaproń Wojciech
■ dr Klucznik Arkadiusz
■ prof. Kopeć Witold
■ mgr sztuki Kowieska Ewa
■ prof. Kucówna Zofia
■ ks. dr Lach Mariusz
■ mgr sztuki Laskowiecka Dorota
■ dr Momot Tomasz
■ naucz. dyplom. Naumowicz Alina
■ lic. Organista Adam
■ mgr sztuki Pietrzak Urszula
■ mgr sztuki Rutkowski Henryk
■ mgr sztuki Tomica Jarosław
■ mgr sztuki Wilk Natalia
■ reż. Witt-Michałowski Łukasz


REKRUTACJA


WARUNKI PRZYJĘCIA DO STUDIUM:


Etap pierwszy:

1. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: sekretariat@qurtyna.eu do dn. 6 października 2018 r.
2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto Studium przed przystąpieniem do przesłuchania (nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z egzaminu).

Etap drugi:

Egzamin wstępny: 7 października 2018 r. (niedziela, godz. 11:00). Oczekujemy znajomości: wiersza, fragmentu prozy (teksty wybrane), zaprezentowania piosenki.

Etap trzeci:

1. Kandydat, który zdał egzamin i został przyjęty w poczet uczniów I roku, składa komplet dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej/dyplom studiów, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku wokalno-aktorskim, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MZiOS z 15 września 1997 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, 2 zdjęcia - format 35x45 mm) oraz dokonuje opłaty w wysokości 350 zł (wpisowe) przed rozpoczęciem zajęć.
2. Czesne miesięczne za naukę w Studium wynosi 650 zł.

Opłaty prosimy kierować na rachunek bankowy: 92 1020 3150 0000 3102 0085 6831

Buy now